Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tájékoztató a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának főbb kérdéseiről

2014.08.11

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán ( a továbbiakban: választás) választó és választható minden nagykorú magyar állampolgár, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező minden nagykorú állampolgára.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a választópolgár a szavazás jogát lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja.

Nem rendelkezik választójoggal az, aki bűncselekmény elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Nem választható a Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgára, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.

A választáson a jelöltek függetlenként,  vagy valamely nyilvántartásba vett jelölő szervezet jelöltjeként indulhatnak.

Fülöpháza 1 választókerület, így a választáson polgármesterjelöltekre, valamint 4 képviselőjelöltre adhatják le a szavazataikat a választópolgárok.

A képviselő, illetve polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítására 2014. augusztus 18. napján kerül sor. A Helyi Választási Iroda vezetőjének megállapítása ezen a napon kerül kifüggesztésre a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpházi hirdetőtáblájára ( 6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.), valamint megtekinthető a www.fulophaza.eoldal.hu oldalon.

A jelöltté válás lépései a következőek:

  1. A választópolgárnak be kell nyújtania a Helyi Választási Irodához  (továbbiakban: HVI) ( Fülöpháza, Kossuth u. 5.) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán használandó nyomtatványokról szóló 4/2014. (VII.24.) sz. IM rendelet ( továbbiakban: IM rendelet) melléklete szerinti A4-es számú nyomtatványt ( Ajánlóív igénylése jelölt állításához a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyéni/listás).

Az A4-es számú nyomtatvány benyújtására a választás kitűzésétől van lehetőség. A kérelem alapján a HVI kiadja az igénylő számára az aláírások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket. Az ajánlóív kiadására legkorábban augusztus 25-én (hétfő) 8 órától kerülhet sor.

Egy ajánlóíven 8 ajánlás leadására van lehetőség.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Érvényesen ajánlhat a jelölt által kiváltott ajánlóívre augusztus 25-e és szeptember 8-a között az állandó lakóhellyel rendelkező választópolgár, illetve az átjelentkezett választópolgár.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbiak kivételével:

Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

  1. Az ajánlóívek leadására a jelölbejelentéssel egyidejűleg legkésőbb szeptember 8-án 16 óráig sor kell, hogy kerüljön. Ezen határidőig minden kiadott ( az ürest is!) vissza kell juttatni a HVI-hez. Amennyiben ez nem történik meg, ajánlóívenként 10.000 ft-os kötelezően kiszabandó bírsággal sújtandó a jelöltként induló. Nem szabható ki bírság fenti határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

A jelöltbejelentéshez az ajánlóíveken túl egyúttal szükséges az IM rendelet melléklete szerinti E2-es nyomtatvány kitöltése és benyújtása ( Egyéni jelölt/Lista bejelentése a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán).

Az ajánlások ellenőrzését a jelölt bejelentésétől számított három napon belül kell elvégezni, a Helyi Választási Bizottsága törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentését követő negyedik napon nyilvántartásba veszi.

A választási kampányidőszak 2014. augusztus 23-tól 2014. október 12-én 19 óráig tart.

Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, mely alkalmas választási akarat befolyásolására, vagy annak megkísérlésére, így különösen a plakát, a jelölt által történő közvetlen megkeresés, politikai reklám és politikai hirdetés, választási gyűlés. Kampányidőszakban a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A kampányeszközökkel kapcsolatos részletes szabályokat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 139. – 155. §-ok tartalmazzák.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2014. február 4. napján ajánlást adott ki a választási eljárással kapcsolatos adatkezelésekről, melynek szövege letölthető a következő helyről: www.naih.hu

A Hatóság az ajánlások gyűjtésével kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a jelöltként indulni szándékozó választópolgárok, a jelölő szervezetek, illetőleg az ajánlások gyűjtésében résztvevők figyelmét:

- Nem kell kérelmezni az ajánlások gyűjtése céljából végzett adatkezelések nyilvántartásba vételét. Ez nem vonatkozik az ajánlások gyűjtésének előkészítésével összhangban végzett adatkezelésekre.

- Az ajánlást gyűjtők a választópolgárok magánszférájának maximális tiszteletben tartása mellett járjanak el a tevékenységük során.

- Tilos az ajánlásért bármely ellentételezés adása és elfogadása.

- Az ajánlóíveken szereplő adatokat a jelöltállítástól eltérő célra felhasználni jogellenes, nem megengedett ezért az ajánlóívek másolása (sokszorosítása, fénymásolása), illetőleg duplikált adatbázisok létrehozatala az azokon szereplő információk alapján.

- Az ajánló személye nem hozható nyilvánosságra, bizalmasan kezelendő.

- Az ajánlást adó választópolgároknak méltányolható érdeke fűződik ahhoz, hogy ellenőrizni tudják, valóban az a személy gyűjti a személyes és különleges adataikat, aki az ajánlóíven szerepel. Célszerű lenne ezért az, ha a gyűjtésben részt vevők – a választópolgárok erre irányuló kérésére – igazolni tudnák a személyazonosságukat.

- A jelöltként indulni szándékozó választópolgárok, illetőleg a jelölő szervezetek – a választópolgárok tájékoztatása, valamint az esetleges jogsértések felderítése érdekében – törekedjenek pontos és naprakész adatbázis vezetésére azokról a személyekről, akik az ajánlások gyűjtésében részt vesznek.

A Hatóság továbbá felhívja a választópolgárok figyelmét arra, hogy aláírás előtt győződjenek meg arról, hogy az ajánlóíven szerepel-e sorszám és pecsét, valamint fel van-e azon tüntetve az ajánlást gyűjtő személy neve és aláírása.

Jelen tájékoztatóban szereplő nyomtatványok elektronikus úton elérhetőek a www.valasztas.hu honlapon, illetve beszerezhetők a Kerekegyházi Helyi Választási Iroda Fülöpházi Kirendeltségén ( Fülöpháza, Kossuth u. 5.).

A tájékoztató mellékletei:

12. melléklet: Ajánlóív igénylése jelölt ajánlásához (.docx) >>

17. melléklet: Egyéni jelölt bejelentése (.docx) >>

19. melléklet: Lista bejelentése (.docx) >>

22. melléklet: Listán állított jelölt személyi lapja (.docx) >>

 

 

Fülöpháza, 2014. augusztus 11.

 

                                                               Helyi Választási Iroda