Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat

2013.05.15

 A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat

 
A jármű tulajdonjoga változásának alapjául szolgáló jogügylet jellege: 
visszterhes / ingyenes vagyonátruházás 
amely létrejött egyrészről
(természetes személy esetén)
               
Családi név és utónév: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja születési családi és utóneve: ………………………………..
állampolgársága (hontalansága): ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
személyazonosságát igazoló okmány 
- típusa*: személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély
- sorszáma: …………………….…………….
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)
 
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése:
 
.........................................................................................
 
Székhely, telephely címe:..............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................
Képviselője 
Családi és utóneve:..............................................
 
a továbbiakban mint Eladó,
másrészről
(természetes személy esetén)
               
Családi név és utónév: …………………………………………
születési hely és idő: ……………………
anyja születési családi és utóneve: ………………………………..
állampolgársága (hontalansága): ………………………………..
lakcím: ……………………………………..
személyazonosságát igazoló okmány 
- típusa*: személyazonosító igazolvány / útlevél / vezetői engedély
- sorszáma: …………………….…………….
 
(jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén)
 
Megnevezése: .........................................................................................
 
Székhely, telephely címe:..............................................................
Cégjegyzék illetőleg nyilvántartási száma:.......................................................
 
Képviselője 
Családi és utóneve:..............................................
 
a továbbiakban mint Vevő
(együttesen a továbbiakban: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:
1./ Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a ……………… forgalmi rendszámú ……………..…… gyártmányú, …………………….. alvázszámú, ................  fajtájú (pl: személygépkocsi, tehergépkocsi, pótkocsi, motorkerékpár stb) jármű. Az Eladó kijelenti, hogy a jármű per-és tehermentes, valamint annak tulajdonjogával szabadon rendelkezik. 
A járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma: ................
A járműhöz tartozó törzskönyv sorszáma: ................
2./ Eladó az 1./ pontban megjelölt járművet.........év...........hó............napon ...... óra .......perc a Vevő birtokába, használatába adja.
3./ A megjelölt jármű birtokba, használatba adásakor a kilométerszámláló műszer által jelzett érték:……………..km.
4./ A tulajdonjog változás hatályba lépésének időpontja: .............év.................hónap.............nap.
5./ Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a tulajdonosváltozást – annak a járműnyilvántartásban történő átvezetése céljából – 15 napon belül bejelenti és a változás bejegyzésére irányuló kérelmét jelen magánokirat egy eredeti példányának csatolásával, benyújtja az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz. A Vevő a birtokbavétel napjától kezdődően köteles az 1. pontban meghatározott járművel kapcsolatos valamennyi teher viselésére.
6./ Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését – a szerződés hatályba lépését követő 8 napon belül – jelen magánokirat egy eredeti vagy másolati példányának az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz (okmányiroda) postai vagy elektronikus úton történő megküldésével, illetve benyújtásával teljesíti.
7./ A járműhöz tartozó okmányok Eladó részéről történő átadásának és Vevő részéről történő átvételének dátuma: ...........év..............hó.........nap
8./ Jelen magánokirat a közlekedési igazgatási hatósági eljárásban történő felhasználás céljából, a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV törvényben (a továbbiakban: Kknyt.) előírt bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében, a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került elkészítésre.
9./ Felek kijelentik, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéshez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit, továbbá tisztában vannak azzal, hogy a teljes bizonyító erejű magánokirat tartalmi követelményeinek meg nem felelő magánokirat a közlekedési igazgatási eljárásban alkalmatlan a változás nyilvántartásba történő bejegyeztetésére. 
 
10./ Felek tudomásul veszik, hogy a Kknyt. alapján a járműnyilvántartás – a tulajdonszerző bejelentéséig – tartalmazza a régi tulajdonos által teljesített bejelentés (jelen okirat) alapján a tulajdonszerzőre vonatkozó, a Kknyt. 9. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat.
11./ Egyéb feltételek:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Felek a jelen magánokiratot – annak áttanulmányozását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 2 – 2 eredeti példányban tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.
 
Kelt:…………… (város/község neve), ……… év …………… hó ...... napján.
 
……………………………………………..     ……………………………………………….
                   Eladó Vevő
 
Előttünk mint tanúk előtt:
 
1. Családi és utónév:……………………………….……
lakcím :…………………………………...
 
2. Családi és utónév:……………………………….……
lakcím :…………………………………...