Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II.28.) sz. önkormányzati rendelete

2012.02.22

 Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ bekezdésben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 30. § 1. bekezdés f pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével Fülöpháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el: 

 
1. § (1) Fülöpháza Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.22.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: R) 3.§ helyébe az alábbi 3.§ lép:
 „3. § Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézménye 2012. évi költségvetésének összesített
 
                           - bevételi főösszegét                                                  
   203 829 e Ft-ban
                       - kiadási főösszegét                                       
  259 210 e Ft-ban
          - költségvetési hiány összegét  
55.381  e Ft-ban 
*- Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása       40 824 e Ft  
                       *- Irányító szervtől kapott támogatás              40 824 e Ft
 
 
állapítja meg az alábbiak szerint:
 
a)  99.272   ezer Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
                             6.192 ezer Ft Intézményi működési bevétellel
  43 726 ezer Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétel
   39.424 ezer Ft Központi költségvetésből kapott támogatás
                            9.930 ezer Ft Működési célú, támogatásértékű bevétel
 
                        *  40 824 ezer Ft Irányító szervtől kapott támogatás
 
b)  114.725 ezer Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
                           34.649 ezer Ft személyi juttatással,
                             8.604 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
                           38.459 ezer Ft dologi kiadással 
                            4.159 ezer Ft dologi jellegű kiadások,
                          18.583 ezer Ft Önkormányzat által lakosság részére folyósított ellátások
                          10.271 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadás
                        * 40 824 ezer Ft   Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása
 
 
                      c) 104.557   ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:
4 873 ezer Ft Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének 
                                                         bevételei
71 953 ezer Ft Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevétele
1 074 ezer Ft   Felhalmozási célú pénzeszköz átvétellel.
26 657 ezer Ft   Felhalmozási jellegű központosított támogatással.
                       d)  144 485 ezer Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
67 890 ezer Ft beruházási kiadással     
10 476 ezer Ft felújítási kiadással
  66 119 ezer Ft finanszírozási kiadással”
 
 
 
2. § A R. 4.§ helyébe az alábbi 4.§ lép
 
„4. § (1) A tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselőtestület 55.381 ezer Ft összegben állapítja meg, ebből működési célú hiány 15.453 ezer Ft, felhalmozási célú 39.928 ezer Ft.
            (2) A hiány finanszírozásának módja: A költségvetési hiány belső finanszírozására felhalmozási célra 8 422 ezer Ft pénzmaradvány igénybevételét határozta el. A költségvetési hiány külső finanszírozására 46.959 ezer Ft hosszú lejáratú hitel felvételét határozta el felhalmozási célra.
 
3. § A R. 5.§ helyébe az alábbi 5.§ lép:
„5.§ A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 
a) 99 272 ezer Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
6192 ezer Ft Intézményi működési bevétellel
  43 726 ezer Ft Önkormányzatok sajátos működési bevétel
39 424 ezer Ft Központi költségvetésből kapott támogatás
9 930 ezer Ft Működési célú, támogatásértékű bevétel
 
         b)  73 901 ezer Ft működési költségvetési kiadással,      
ezen belül:
18 529 ezer Ft személyi juttatással,
4 381 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
35 137 ezer Ft dologi kiadással 
3 835 ezer Ft dologi jellegű kiadással,
1 748 ezer Ft Önkormányzat által lakosság részére folyósított ellátások
 10 271 ezer Ft Támogatásértékű működési kiadás
*40 824 ezer Ft   Irányítás alá tartozó költségvetési szervek támogatása
 
c)  104 557 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
ezen belül:
4873 ezer Ft Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének 
                                                         bevételei
71 953 ezer Ft Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
1 074 ezer Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
26 657 ezer Ft  Felhalmozási jellegű központosított támogatással.
                       d)  144.485 ezer Ft felhalmozási költségvetési kiadással,
ezen belül:
67 890 ezer Ft beruházási kiadással
  10 476 ezer Ft felújítási kiadással 
66 119 ezer Ft finanszírozási kiadással
4. § A R.6.§ helyébe az alábbi6.§ lép:
„6.§ A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Fülöpháza Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
 
 
*a) 40 824 ezer Ft működési költségvetési bevétellel,
ezen belül:
  *40 824 ezer Ft Irányító szervtől kapott támogatás
 
b) 40 824 ezer Ft működési költségvetési kiadással,
ezen belül:
16 120 ezer Ft személyi juttatással,
4 223 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
3 322 ezer Ft dologi kiadással, 
324 ezer Ft dologi jellegű kiadással,
16 835 ezer Ft Önkormányzat által lakosság részére folyósított ellátások
 
 
5. § A R. 12.§ helyébe az alábbi 12.§ lép:
 
„12.§ Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteit az alábbiak szerint határozza meg: az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a kistelepülési és térségi fejlesztések támogatása körében nyertes pályázatok megvalósítására 10.000 e Ft hosszú lejáratú felhalmozási célú hitelt vesz fel.
A Stabilitási törvényt nem érintően pedig 36.959 e,- Ft támogatás megelőlegező hitelt vesz fel.
 
6. § (1) A R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1 sz. melléklete lép.
(2) A R. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 2 sz. melléklete lép
(3) A R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 3 sz. melléklete lép
 
7. §  Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban  2012. december 31. napjától kezdődően kell alkalmazni.
.