Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2012. (X. 27.) önkormányzati rendelete a tanyagondnoki szolgáltatásról

2012.10.27

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdés meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 39-§-ában foglaltakra, továbbá a szociális szolgáltatók és intézmények működési engedélyeztetéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet előírásaira – a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 30. § f) pontja alapján a Pénzügyi és Szociális Bizottság, valamint a 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Ügyrendi, Ifjúsági és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
 
 
1. § (1) Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöpháza külterületi lakosainak esélyegyenlőségének növelése érdekében, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások és a bevezetett egyéb szolgáltatások biztosítására tanyagondnoki szolgáltatást tart fenn.
 
(2) A rendelet hatálya Fülöpháza Község közigazgatási határán belül a tanyagondnoki szolgáltatás által ellátandó körzetekre, mint külterületi lakott helyre terjed ki az alábbiak szerint:
 
a) Az I. számú tanyagondnoki körzet területi lehatárolása:
a település I. körzete
 
b) A II. számú tanyagondnoki körzet területi lehatárolása:
a település II. körzete
 
c) A körzetek területi lehatárolását bemutató helyszínrajzot a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi lakott helyek intézményhiányból eredő települési hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.
 
(4) A tanyagondnoki szolgáltatás az (1) bekezdésben foglaltakon túl biztosítja a Fülöpháza Község adottságaihoz és sajátosságaihoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését, mely által szorosabb közösségi élet feltételei teremtődnek meg.
 
2. § (1) Tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó alapellátási feladatok különösen:
 
a) közreműködés 
aa) az étkeztetésben szükség szerint
ab) a házi segítségnyújtásban szükség szerint
ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,
 
b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így
ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,
bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,
bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,
 
c) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így
ca) óvodába, iskolába szállítás,
cb) az egyéb gyermekszállítás. 
 
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás körébe tartozó kiegészítő feladatok: 
 
a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,
b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,
c) az egyéb lakossági szolgáltatások a szakmai programban meghatározottak szerint.
 
(3) A tanyagondnoki szolgáltatás során az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül: 
a) az ételszállítás önkormányzati intézménybe szükség esetén, 
b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére, önkormányzati beszerzésekben, feladatellátásban való közreműködés 
c) a tanyagondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása szakmai program szerint. 
 
3. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás az önkormányzathoz integrálódik.
 
(2) A tanyagondnok felett a munkáltatói jogot a polgármester gyakorolja.
(3) Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához biztosítja a gépjárművet. A gépjármű használatával kapcsolatos szabályozás a „Gépjármű üzemeltetési szabályzat”  tartalmazza.
(4) A tanyagondnok feladatait a szakmai programban, a munkaköri leírásban, valamint a gépjármű üzemeltetésére vonatkozó szabályzatban leírtaknak megfelelően végzi. 
4. § (1) A tanyagondnoki szolgáltatás minden eleme térítésmentes. 
(2) A tanyagondnoki szolgáltatás igénybevétele szóbeli, vagy írásbeli kérelem alapján, illetve az adott intézmény vezetőjének jelzése alapján történik a szakmai programban meghatározottak szerint. 
 
5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
Fülöpháza, 2012. október 24.
 
 
Balogh József                                      dr. Kelő Johanna
polgármester                                                 jegyző
 
 
Kihirdetési záradék:
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. október 27. 
 
Fülöpháza, 2012. október 27. 
dr. Kelő Johanna
        jegyző