Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013 (II.28.) önkormányzati rendelete

2013.02.28

 Fülöpháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a), f) és g) pontjaiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény önkormányzatokra vonatkozó előírásaira, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-ában, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakra, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározott szerkezetben, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (2) bekezdése, Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013. (II.14.) önkormányzati rendelete 30 § 1. bekezdés f pontja alapján az Ügyrendi Bizottság véleményére és kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdése szerinti az intézményvezetői egyeztetést követően – Fülöpháza Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 
1. § Jelen rendelet kiterjed Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére /továbbiakban: irányító szerv/ és szerveire, valamint Fülöpháza Község Önkormányzata /továbbiakban: önkormányzat/ által alapított és fenntartott költségvetési szervekre /továbbiakban: intézmények/. 
 
A költségvetés fő összegei
2. § Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat összes
a) Költségvetési bevételek összegét 141.511 ezer Ft, amelyből
aa) működési bevétel  72.294  ezer Ft,
ab) felhalmozási bevétel  53 031 ezer Ft.
b) Költségvetési kiadások összegét 141.511 ezer Ft, amelyből
ba) működési kiadás  88.421ezer Ft,
bb) felhalmozási kiadás  10.000 ezer Ft.
bc)        finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés)               36.959 ezer Ft
c) Az önkormányzat általános céltartaléka           6 131 ezer Ft, amelyből
polgármesteri hivatal 2 havi finanszírozás 
lemondása   5 450  ezer Ft.
általános tartalék      681  ezer Ft.
nettósított kiadások és bevételek:
finanszírozási kiadások és bevételek  16 186 ezer Ft, amelyből
működési célra:
polgármesteri hivatal finanszírozása    3 904 ezer Ft.
óvoda finanszírozása  12 282 ezer Ft.
finanszírozási kiadások önkormányzatnál      16 186 ezer Ft.
 
 
 
3. §  (1) Az irányító szerv az önkormányzat. Bevételi főösszegét 124.543 ezer Ft-ban, a  kiadási főösszegét 124.543 ezer Ft-ban állapítja meg 16.186 ezer Ft-os intézmény finanszírozással együtt.
 
 
(2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala bevételi és kiadási főösszegét 3 904 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 3 904 ezer Ft intézményi finanszírozással együtt.
 
(3) Az irányító szerv a Fülöpháza Óvoda bevételi és kiadási főösszegét 13 064 ezer Ft-ban határozza meg, az általa biztosított 12 282 ezer Ft intézményi finanszírozással és 782 e Ft saját bevétellel együtt.
 
 
4. § (1) Az irányító szerv az intézmények engedélyezett létszámát – szakmai és üzemeltetési foglalkoztatottak szerinti bontásban – 4. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg, amely tartalmazza továbbá közfoglalkoztatottak létszámadatait is. 
 
(2) Az irányító szerv az önkormányzat és az intézmények költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
 
(3) Az irányító szerv a 2013. évi beruházások és felújítások költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
 
(4) Az irányító szerv az ellátottak pénzbeli és természetbeli juttatásait a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
 
(5) Az irányító szerv az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásait illetve támogatás értékű kiadásait a 8. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
 
 
A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
 
5. § (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzat megtakarítása terhére jutalmat csak előzetes felülvizsgálat után fizethetnek. Ennek maximális mértékét az irányító szerv az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./ 51. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 3%-os mértékben határozza meg.
 
(2) Az irányító szerv a képviselő-testület hivatala esetében a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (4) bekezdése alapján a felsőfokú és középfokú végzettségű köztisztviselők részére az illetménykiegészítés mértékét 2013. évre 10%-ban határozza meg
 
 
 
6. §  (1) A tartalék felhasználásáról az irányító szerv dönt. 
 
(2) Az irányító szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban:     Áht./ 71. § (4) bekezdése szerinti mértékben, időtartamban, és lejárati időben határozza meg az önkormányzati biztos kirendelésének követelményeit, a kirendelésre az irányító szerv jogosult.
 
(3) Az irányító szerv az intézmények esetében az Ávr. 35. § (10) bekezdés szerinti jogkörében a többletbevételek felhasználását nem engedélyezi, az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével az irányító szerv dönt az előirányzat átcsoportosításokról.
 
 
(3) Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelet 22. §-a alapján kizárólag az irányító szerv jogosult dönteni hitelfelvételéről.
 
7. § Az irányító szerv felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek hozambevétel elérése érdekében történő befektetésére a vonatkozó jogszabályi keretek között a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb megtakarítási forma kiválasztásával.
 
 
 
Gazdasági program tárgyévi célkitűzései, és az abból fakadó kötelezettségek
 
8. § (1) Az irányító szerv – figyelemmel a tárgyévben megvalósítandó beruházásokra – a tárgyévi fejlesztési célkitűzéseit az alábbi sorrendben hagyja jóvá:
 
1. Fülöpháza Község Óvodájának tetőfelújítása
 
 
 
(2) Az irányító szerv a stabilitási törvényben, és a végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően az adósságot keletkeztető ügyleteiből fakadó kötelezettségeit, és a finanszírozását biztosító saját bevételeit külön előterjesztés tartalmazza. Hitelfelvételt nem tervezünk 2013.évben.
Záró rendelkezések
 
9. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.