Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FÜLÖPHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete

2011.04.01

 Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvekről a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) a) és b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2007. (III.30.) 45. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljárva az Ügyrendi-Településfejlesztési-Oktatási-és Szociális Bizottság véleményének kikérésével az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 
1. A rendelet hatálya
 
 
1. § A rendelet hatálya Fülöpháza Község Önkormányzatának közigazgatási területén történő házasságkötési esemény kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre, valamint Fülöpháza Község Polgármesteri Hivatalánál közszolgálati jogviszonnyal rendelkező anyakönyvvezetőkre terjed ki.
 
 
2. A hivatali munkaidőn, illetve hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai
 
 
2. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül a Fülöpháza, Kossuth u. 5. szám alatt lévő Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségén kívüli helyen történő házasságkötés.
 
(2) Hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnek minősül a  hétfőtől-csütörtökig 8.00- 16.30 óra közötti időtartamon kívül, pénteken 8.00-13.30 óra közötti időtartamon kívül és a szombati napon történő házasságkötés.
 
(3) Az anyakönyvvezető – a házasulók kívánságának figyelembe vételével, illetve a Képviselő-testület tárgyévi rendezvénytervében foglaltakra tekintettel – tűzi ki a házasságkötés napját és óráját.
 
(4) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény csak akkor engedélyezhető, ha az esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított. Az engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségen belüli anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.
 
(5) A hivatali helyiségen kívül történő, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg írásban kell benyújtani az anyakönyvvezető útján az önkormányzat jegyzőjéhez az e rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti nyomtatványon.
 
 
3. Díjfizetési kötelezettség
 
3. § (1) Az önkormányzat hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja a házasságkötés lebonyolítására alkalmas hivatali helyiséget.
 
(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés hivatali helyiségben történő lebonyolításának szolgáltatási díja 5.000,-Ft/esemény. A díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
 
(3) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja 8.000,-Ft/esemény. A díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
 
(4) Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés esetén 10.000 Ft díjat kell fizetni. A díj az ÁFÁ-t nem tartalmazza.
 
(5) Amennyiben a hivatalos helyiségen kívüli házasságkötésre rendkívüli körülmény miatt kerül sor, a házasulók mentesülnek a díjfizetési kötelezettség alól. Rendkívüli körülménynek minősül különösen, ha valamelyik házasuló mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében történő megjelenés. E körülmény fennállását kérelmükben a házasulók megjelölni és igazolni kötelesek.
 
4. § (1) A díjfizetési kötelezettség az önkormányzat házi pénztárába történő készpénz befizetéssel, vagy költségvetési számlájára történő átutalási megbízással teljesíthető.
 
(2) A díjnak készpénzben történő befizetését, illetve átutalási megbízással való teljesítését az erről szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezető felé igazolni. A díjat legkésőbb a házasságkötést megelőzően nyolc nappal kell teljesíteni.
 
(3) A befizetett díjat vissza kell utalni az ügyfél részére, ha a házasságkötés lebonyolítása az önkormányzat hibájából meghiúsul.
 
 
4. Az anyakönyvvezető résére járó díjazás mértéke
 
5. § (1) A közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy e rendelet 6. §-ában meghatározott díjazás illeti meg.
 
6. § (1) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívül megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként bruttó 12. 000 Ft díjazás illeti meg.
 
(2) Hivatali helyiségen kívül, munkaidőn túl megkötött házasság esetén a közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötésenként bruttó 15. 000 Ft díjazás illeti meg. 
 
 
 
5. Záró rendelkezések
 
7. § (1) E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően bejelentett házassági szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
 
(2) Az e rendeletben megállapított díjakat kell alkalmazni a családi események társadalmi megünneplése során, valamint az anyakönyvvezető igény szerinti közreműködése esetében is. 
 
 
Balogh József dr. Kelő Johanna
polgármester jegyző
 
 
A rendelet kihirdetve: 2011. március 31.
.
      dr. Kelő Johanna
jegyző
 
 
 
1. melléklet a 3/2011.(III.31.) rendelethez
 
 
Kérelem
 
hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséhez
 
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli engedélyezését.
 
Név:……………………………………………………………………………………………
Lakcím:…………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím:………………………………………………………………………………..
 
Név:…………………………………………………………………………………………….
Lakcím:………………………………………………………………………………………….
Kézbesítési cím:…………………………………………………………………………………
 
A hivatali helyiségen kívüli helyszín:
Fülöpháza, __________________ közterület ______ házszám/helyrajzi szám
 
A házasságkötés ideje: _______ év ___________ hónap ___nap _____ óra 
 
 
A ……………….. Ft összegű díjat megfizettük.
 
Tudomásul vesszük, hogy engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha
a) a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítjuk,
b) gondoskodunk a házasságkötés méltó keretéről,
c) gondoskodunk az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről.
 
Fülöpháza, ______ év ______________ hó ___ nap
 
 
 
___________________________ __________________________
aláírás aláírás
 
 
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom *.
 
 
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*
 
 
__________________________________
közreműködő anyakönyvvezető
 
*kívánt részt alá kell húzni
2. melléklet a 3/2011.(III.31.) rendelethez
 
 
Kérelem
 
hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséhez
 
 
Alulírottak kérjük házasságkötés létesítésének hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezését _______ év ___________ hónap ___nap _____ óra időpontra.
 
Név:……………………………………………………………………………………………
Lakcím:…………………………………………………………………………………………
Kézbesítési cím:………………………………………………………………………………..
 
Név:…………………………………………………………………………………………….
Lakcím:………………………………………………………………………………………….
Kézbesítési cím:…………………………………………………………………………………
 
 
 
 
Fülöpháza, ______ év ______________ hó ___ nap
 
 
 
 
___________________________ __________________________
aláírás aláírás
 
 
 
 
Az engedély kibocsátását javaslom/nem javaslom *.
 
 
Engedélyezés esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidőt/az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazást kérem.*
 
 
 
__________________________________
közreműködő anyakönyvvezető
 
 
*kívánt részt alá kell húzni